Amendementen

Mijn laatst ingediende amendementen:

indien_zij_dit_wensen_tot_het_moment_dat_een_geschikte_plek_in_een_Wlz-instelling_beschikbaar_is
(Aangenomen)

dat_regelt_dat_in_artikel_13a,_eerste_lid,_wordt_opgenomen_dat_de_vergoeding_’passend’_moet_zijn
(Aangenomen)

en_Potters_en_Otwin_van_Dijk_waarmee_de_voorwaarden_voor_een_zvw-pgb_bij_AMvB_worden_vastgesteld
(Aangenomen)

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 36 dat regelt dat degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, mede zorgdraagt voor algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat een onevenredige belasting vormt en een lichte voorhang regelt voor de hierover bij AMvB te stellen regels
document
(Aangenomen)